Leonard Cohen - Leaving Greensleeves

Alas, my love, you did me wrong,
To cast me out discourteously,
For I have loved you so long,
Delighting in your very company.
Now if you intend t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.