Richie Stephens - Take Me Away

Take me awaaaay, take me way up in the sky
Take me awaaaay, this love will never die
Take me awaaaay, girl you make me feel so right
Take me awa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.