Project Pat - Rinky Dink/Whatever Ho

Yeah, you muthafuckin' hoes
Y'all know the muthafuckin' dead Hypnotize Camp
And Profit Posse in this muthafucka
Get one of these gold plaques on the w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.