Charlie Wilson - Big Pimpin'

Woke up one morning out some bomb ass cock
My dick kinda limp so I cruise around the block
Call my cousin Snoop as I swoop in the Coupe
Stop by my ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.