The Orchestra - The World Is Waiting for the Sunrise

Dear one,
The world is waiting for the sunrise;
Every rose is heavy with dew.
The thrush on high,
His sleepy mate is calling
And my heart is call...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.