Liz Callaway - I Wish I Didn't Love You So

I wish I didn't love you so
My love for you should have faded long ago.
I wish I didn't need your kiss
Why must your kiss torture me as long as thi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.