Pat Benatar - Love Is A Battlefield

We are young
Heartache to heartache we stand
No promises, no demands
Love is a battlefield

We are strong, no one can tell us we're wrong
Searc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.