Slobberbone - I Can Tell Your Love Is Waning

Not much in this trailer, now
A picture book, remote control, and a cookie jar shaped like a cow,
A macrame‚ frame, 'round a picture of me,
Sittin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.