Eminem - Lady

Hey can we re, can we re-enact Biggie's song?
Can, can you shit on me?
I just want you to shit on me

Hey lady, hey darlin', hey baby
I'm sorry b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.