Donnie McClurkin - Search Me Lord

Oh, search me, Lord
Come on and search me, Lord
Here's what I want You to do

Shine the light from heaven on my soul
If You find anything that shouldn...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.