Busta Rhymes - We Got U Opin, Pt. 2

I be the worst like nick
To all them m.c. thugs
Like them four little kids
And the teacher gettin' plugged
I don't give a fuck style
Tell me come...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.