Russell Malone - Someone's Rocking My Dreamboat

Someone's rocking my dreamboat,
Someone's invading my dream.
We were sailing along,
So peaceful and calm,
Suddenly something went wrong.

Someon...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.