Chuck Prophet - Heart Breaks Like the Dawn

The day walks by and the night stands still
We run like kids at our first fire drill
Minding my manners, all I do is hurt
I cleaned my plate, tell ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.