Rev. Clay Evans - I've Got a Testimony

[Chorus: x2]
As I look back over my life
And I think things over I can truly say that I've been blessed
I've got a testimony

[Repeat: x2]
When ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.