Gambino Family - Clean Sweep

[Gotti talking]
Here's another dedication
To all you crooked ass badges out there
I want you to ask yourself
"Do you really want to fuck wit' me?"

[c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.