The Rosenberg Trio - I Surrender, Dear

Pride, sad, splendid liar,
Sworn enemy of love
Kept my lips from saying
Things I was thinking of.
But now my pride you've humbled,
I've cast it ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.