Dmx - Get Your Sh** Right

Grrrrrrr, grrrrr, grrr (Yeah)

To all my bitches in the spot lookin' real fly
An' all my niggas wit the corner locked gettin' high
An' all my play...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.