Blue Mountain - Blue Canoe

Ridin 'round the county drinkin from a jar. Big blue canoe up on top of the car. Hop in darlin', don't be a stranger. Sit back and relax, cause you ai...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.