Outkast - Y'All Scared

Piece by piece, this puzzle comes together
Sever your ties with the bad guys, let the lies go
If you wanna be a hoe, go 'head and don't be scared
M...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.