Jesse McCartney - Don't go breakin' my heart

Don't
Don't
Don't
Don't go breaking
Don't go breaking my heart
I couldn't if I tried
Honey if I get restless
Baby you're not that kind

Oh Ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.