Tina Turner - I Can't Stand The Rain

I can't stand the rain
Against my window
Bringing back sweet memories
I can't stand the rain
Against my window
'Cause he ain't here with me

Hey windo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.