Kelsey Grammer - Learn to Do It

You were born in a palace by the sea.
A palace by the sea?
Could it be?

Yes, that's right.
You rode horseback when you were only three.
Horseba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.