Liz Callaway - Once upon a December

Dancing bears,
Painted wings,
Things I almost remember,
And a song someone sings,
Once upon a December.
Someone holds me safe and warm,
Horses prance ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.