8ball & Mjg - My Homeboy's Girlfriend

My nigga, see, he from Texas, I'm from Tennesee
We do our thang, with them thangs, makin' currency
He got the hook up with Columbians and Mexicans
He ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.