Victor Garber - Save the People

When wilt Thou save the people?
Oh, God of mercy, when?
The people, Lord, the people
Not thrones and crowns but men

Flowers of Thy heart, oh God are ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.