Selena - Don't Throw Away My Love

My love ,
Don't throw away my love.
You are, to me,
My greatest fantasy.
Night after night,
I want for you to hold me tight.
I want to be with y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.