Russell Malone - I Can't Believe That You're in Love With Me

Yesterday you came my way,
And when you smiled at me,
In my heart I felt a thrill you see,
That it was love at sight and
I was right to love you a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.