Public Announcement - What a Woman Feels

Chorus:\
I know what a woman feels, what a woman fells inside
I know what a woman feels.

Verse 1:
Girl I know what your feelin, you wanna be on the o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.