Chris Knight - The Hammer Going Down

The sun's goin' down on me
Thoughts of her keep haunting me
Desperation's taking hold
My hands are on the steering wheel
But my heart's back in Lo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.