Albert King - Hey Baby

Hey, hey hey baby!
I want to know if you'll be my girl
Hey, hey hey baby!
I want to know if you'll be my girl
When I saw you walking down the stre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.