The Canton Spirituals - Heaven Is Looking (Down on Me)

Heaven is looking down on me
Heaven is looking down on me
When my friends do me wrong
I shake it off, and go on
Heaven is looking down on me

He...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.