Ann Hampton Callaway - The Nanny Named Fran

She was working in a bridal shop in Flushing, Queens.
'Till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes.
What was she to do?
Wher...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.