Linda Eder - No One Knows Who I Am

Look at me and tell me who I am,
Why I am, what I am.
Call me a fool and it's true I am,
I don't know who I am.
It's such a shame,
I'm such a sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.