Eminem - Crazy In Love

Tell myself that I was doin' all right
There's nothin' left to do tonight
But go crazy on you
Crazy on you

Let me go crazy, crazy on you, oh
Ca...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.