Funki Porcini - Venus

Hey, Venus, oh, Venus
Hey, Venus, oh, Venus
Venus, if you will
Please send a little girl for me to thrill
A girl who wants my kisses and my arms
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.