Baas b - Zinloos

[Lange Frans]
Daniël van Cotthem
Bracht z'n chick naar het station
En hoe de fuck kon hij nou weten dat z'n einde daar begon
Hij kreeg een kla...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.