Maureen Braithwaite - It Ain't Necessarily So

It ain't necessarily so
It ain't necessarily so
The t'ings dat yo' li'ble
To read in de Bible
It ain't necessarily so

Li'l David was small, but...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.