Colm Wilkinson - If Ever I Would Leave You

If ever I would leave you
It wouldn't be in summer
Seeing you in summer
I never would go

Your hair streaked with sunlight
Your lips red as flame
Your...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.