Fernandel - Ignace

Lorsque je suis né
Mes parents étonnés
Fir'nt tout d'abord un drôle de nez
Quand vint le docteur
J'appris avec terreur
Que j'aurai pû être ma soe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.