London Symphony Orchestra - Pinball Wizard

Ever since I was a young boy,
I've played the silver ball.
From Soho down to Brighton
I must have played them all.
But I ain't seen nothing like h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.