M Beat - Sweet Love

With all my heart, I love you baby.
Stay with me, and you will see my arms will hold you, baby.
Never leave, 'cause I believe I'm in love.

Sweet love...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.