Yehudi Menuhin - Dinah

Carolina
Gave me Dinah
I'm the proudest one
Beneath the Dixie sun

News is spreadin
'Bout our weddin'
I hear church bells ringin'
Here's the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.