Hi-Five - Quality Time

Oh...
Quality time
Oh...
Quality time with you (Quality time)
I'll be right there for you (Baby)
I'll spend quality time with you (Ho...gonna spe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.