Jodi Benson - Embraceable You

Embrace me, my sweet embraceable you!
Embrace me, you irreplaceable you!

Just one look at you
My heart grew tipsy in me,
You and you alone
Brin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.