Ghostface killah - Winter Warz

Yes the shit is raw, coming at your door
Start to scream out loud, Wu-Tang's back for more
Yes the hour's four, I told you before
Prepare for mic f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.