Sponge - The Drag Queens of Memphis

With a sparkle boot on the
Grave of Elvis he shouted " Hey King, I'm here
It's your Queen
And it's been such a long time my friend and I've
brough...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.