Sponge - Wax Ecstatic (To Sell Angelina)

When things just aren't going your way
Like a problem hair you pluck or shave?
But shaving got to be such a bore
And you deserve so much more
And ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.