Tony Rebel - Creator

-P. Barrett-

Can't leave out the Almighty none at all
If you do that then you know Kingdom fall
Rebel ah talk again man go tell you friend

Chorus:
E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.