Tony Rebel - One Day

-P. Barrett-

I say don't hang yourself with no rope
Have faith and continue live up in hope
Chorus:
Everybody bawling, one day, one day
Everybody hop...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.