Tony Rebel - Ethiopian Sons

(Featuring Garnet Silk)
-P. Barrett-

Garnet is long time we have something
To tell the world you know

So it was in the beginning
And a so it is stra...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.